Beza Takaful dan Insurans Yang Tidak Diketahui Umum

Apa beza takaful dan insurans ? Banyak perbezaan, dan ada segelintir masyarakat kita ambil mudah dalam membuat keputusan melanggan pelan atau produk yang tidak patuh syariah.

Untuk lebih faham beza takaful dan insurans, kita hendaklah faham terma-terma yang wujud dalam pengurusan produk takaful dan insurans

Takaful

Takaful ialah pelan perlindungan berdasarkan prinsip syariah. Dengan mencarum (tabarru’) sejumlah wang ke dalam takaful, seseorang secara langsung memeterai sejenis kontrak (aqad) atas persetujuan saling membantu di antara satu sama lain apabila seseorang peserta mengalami kerugian tertentu.

Syariah

Sistem takaful bebas dari elemen riba dan unsur lain yang dilarang. Sebaliknya, ia mengandungi  unsur mudaraba, tabarru’ dan beberapa unsur syariah lain juga.

Mekanisme operasi dan produk takaful pula mestilah bukan sahaja patuh syariah, malah selaras dengan undang-undang negara dan peraturan insurans yang sudah ditetapkan pihak berkuasa.

Aset lulus syariah

Dana tersebut akan dilaburkan di mana-mana aset yang diluluskan syariah serta mematuhi semua peraturan dan undang-undang berkaitan.

Akad

Perbezaan paling ketara di antara takaful dan insurans ialah dari segi “akad”. Akad inilah yang menentukan ia halal atau haram. 

Akad ini juga dianggap sebagai satu transaksi jual beli. 

Mekanisme

Mekanisme operasi takaful juga seiring dengan peraturan yang ditetapkan syariah.

Baca : 5 Tip Memilih Pelan Hibah Takaful Terbaik

Premium dan keuntungan

Premium yang dibayar dalam sistem ini dianggap sebagai derma (tabarru’) dan penjimatan (mudaraba).

Manakala keuntungan daripada sistem itu akan diagihkan kepada pemegang polisi. 

Insurans

Insurans pula ialah pemindahan risiko daripada individu atau organisasi kepada syarikat insurans. 

Dalam sistem ini, individu atau organisasi dikategorikan sebagai pemegang polisi.

Dengan itu, individu atau organisasi akan membayar premium kepada syarikat insurans dan jika individu atau organisasi mengalami sebarang kerugian atau kerosakan, syarikat insurans akan membayar pampasan kepada kedua-dua pihak ini.

Riba

Sistem insurans mungkin membabitkan unsur riba dan beberapa unsur lain yang tidak selaras dengan syariah.

beza takaful dan insurans

Mekanisme

Mekanisme, operasi, produk dan transaksi insurans juga terikat dengan beberapa peruntukan undang-undang dan peraturan insurans yang sudah sedia digubal.

Pelaburan

Dana insurans mungkin dilaburkan di mana-mana syarikat yang menguruskan aset tidak patuh syariah asalkan ia menepati peraturan dan undang-undang insurans sedia ada.

Keuntungan

Dalam sistem insurans, pemegang polisi tidak mendapat apa-apa bahagian daripada keuntungan syarikat.

beza takaful dan insurans

Islam dan konvensional

Dalam hal ini, sebagai umat Islam yang berpegang teguh kepada ajaran tauhid sepatutnya dapat menerima hakikat bahawa insurans berasaskan sistem konvensional mengandungi unsur riba dan wajib dielakkan.

Dalam kata lain, umat Islam wajib memilih takaful yang sudah sahih menepati syariah serta bebas sebarang unsur riba dan unsur lain yang dilarang. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *